تاريخ :

اشعار مازندرانی در تمام قالبهای خود آمیزه ای از سادگی و آموزندگی است که سعی دارد از تمام مضامین برای پند و اندرزاستفاده کند..اگر چه امروز شعر مازندرانی در سیر تند خود نوع نگرش قالب و زبان را دگرگون ساخته است .اما بن مایه های آن در بر گیرنده عواطف گذشته است.از این رو غزل دارای بسامدهایی از قالب دگرگونه اشعار محلی است.اما هرگز نمیتوان نقش دو بیتی های بهم پیوسته و دیگر قوالب را نادیده گرفت.غزل مازندرانی هر چند از روحیه تغزلی خویش هرگز به در نیامده است.اما پیام اجتماعی در هاله ای از بیان لطیف آگاهی گیرنده در آن جریان دارد.و از یکنواختی و یک جهت نگری دور شده و همراه با تحول اشعار پارسی به راه خویش ادامه میدهدغزل های طبری آقای عبدالعلی حیدری گرجی در این تلاش و تقلانقش بسزائی داردو از موضوعات متعددی سود برده است.گاه میشودبا او در تاریخ این دیار کهن فرو رفت.و گاه میشود از حال روز امروزین خویش در اشعار او اثری یافت.اگر در جایی می نالد از نادیده نگاشتن طبیعت زیبا و لهجه پور شور آن است و اگر گاهی می خندد در هوای مسرت بخش و رقص رختان با آواز ویبار سر مست است و جالب است اگر در اندیشه او قدم بزنیم.. از جمله آثار :سوزه گلام.سایه کل.تاریخ گرجی های ایران و...ارسال توسط مدیر

اسلایدر

دانلود فیلم