کلبه مشت علیجان

 

 

 

 

صفر تپه

 شالیزار .. روستای گرجی محله

کلبه// روستای گرجی محله

ارتفاعات/گرجی محله

فصل بهار// گرجی محله

فصل بهار//گرجی محله

فصل بهار//گرجی محله

فصل بهار //گرجی محله

فصل بهار//گرجی محله

فصل بهار//گرجی محله

کله دره//گرجی محله

طبیعت //گرجی محله

طبیعت //گرجی محله

طبیعت //گرجی محله

بدون شرح//

عبور اصلی//گرجی محله

کلبه// گرجی محله

 طبیعت//گرجی محله

طبیعت //گرجی محله

کلبه علی آقا// گرجی محله

طبیعت// روستای گرجی محله

طبیعت//گرجی محله

طبیعت // گرجی محله

طبیعت // گرجی محله

طبیعت //گرجی محله

طبیعت //گرجی محله

طبیعت // گرجی محله

طیبعت// گرجی محله

طبیعت// گرجی محله

 طبیعت// گرجی محله

 طبیعت//گرجی محله

 طبیعت//گرجی محله

طبیعت//گرجی محله

طبیعت// گرجی محله

طبیعت//گرجی محله

طبیعت// گرجی محله

 طبیعت// گرجی محله

طبیعت//گرجی محله

طبیعت// گرجی محله

گرجی محله// مرکزپیست بین اللملی دوچرخه سواری (رشته کوهستان) با تشکر

 از دانیال میلادی گرجی و تمام دوستان که در احداث پیست زحمت کشیدند

طبیعت// گرجی محله

طبیعت//گرجی محله

طبیعت /گرجی محله

 

طبیعت //گرجی محله

بدون شرح//

طبیعت// گرجی محله

طبیعت// گرجی محله// قلعه نرگسی

طبیعت گرجی محله// قلعه نرگسی

طبیعت گرجی محله// رودخانه مهربان رود

 

طبیعت گرجی محله

 

طبیعت گرجی محله// ته چال

 

گرجی محله/او گردشی/پیست دوچرخه سواری 13 بدر 1392   

 و...

و....

و.....

و......

و.......

ارتفاعات گرجی محله با چشم اندازی زیبا

 طبیعت//گرجی محله

 ارسال توسط مدیر

اسلایدر

دانلود فیلم