تاريخ : دوشنبه ٤ شهریور ،۱۳٩٢

طایفه میلادی گرجی


aنورالله        bفرج الله           cولی الله        d شعبانعلی         eآقا برار           fعبدالله

1رستم   2محمود   3عبدالله

1گلبانو      قربان

         احمد   محمود

b فرج الله

             محمد

            رمضان

محمد اسماعیل فرج الله  قربانعلی  محمد علی

c ولی الله

ابراهیم

1.علیجان----------------2.مریم بانو

کلثوم.شهربانو.حسین.ام البنین.لیلا.ولی اله.یوسف


d شعبانعلی

      اصغر

خلیل  محمد ابراهیم  رحمان  شعبان 

e آق برار

محمد حسین

f عبدالله

  اصغر

لیلا  کلثوم  حاجی  فرمان


ارسال توسط بلوخین گرجی

اسلایدر

دانلود فیلم