شهرها.روستاها.آبادیهای استان مازندران به ترتیب حروف الفبا

آ

آب اسک
آب بخشان
آب بنداسر
آب بندانکش
آبجر
آب چین
آبدانک
آبدنگسر
آب سرفت
آبکسر
آبگرم لاریجان
آبمال
آجودره
آخته چی
آخمن
آخوند محله
آدملا
آرا
آرات بن
آرود
آری
آریم
آزادبن
آزادمون
آزان ده
آستانه سر
آسیاب سر
آسیابان سر
آسیابسر
آشکاردشت
آشکارکلا
آش محله
آشوراده
اطاق سرا
آغوزبن
آغوزداربن
آغوزدره
آغوزک بان
آغوزکتی
آغوزکی
آغوزگله
آغوزین
آقاملک
آق مشهد
آکرد
آکند
آلاشت
آلامل
آمل
آهن سر
آهنگرکلا
آهنگرکلاعلیا
آهودشت
آهی دشت

آهی محله

اومال امامزاده حسن اسرم الف
اویجدان امامزاده رضا اسفندان ابلو
اویل امامزاده محمد اسفیواشی ابوالحسن آباد
اهلم امامزاده علی اسکارد ابومحله
ایثارده امامزاده قاسم اسکاردین اتو
ایدنگسر امامزاده قلعه گردن اسکندرکلا اتینی
ایرا امامزاده محمود اسکومحله اجابیت
ایرکا امامزاده هاشم اسلام آباد اجارستاق
ایزدخیل امامیه اسلام ده اجبارکلا
ایزدخورده امره اسماعیل محله اجند
ایزدشهر امیرآباد اسماعیل کلابزرگ احمدآباد
ایزده بالا امیرده اسماعیل کلا کوچک احمدکلا
ایزوا امیررود اسه اخورد
ایزکی امیرکلا اشرف آباد ادروتوسه
ایسی کلا اناده اشکارلت اربه گله
ایشبن سفلا انارجار اشکورمحله ارچی
ایل اناردین اشیر اردشیرمحله
ایلال انارستان اطاق سرا ارزفون
ایمن آباد انارم اطرب ارزک
ایوا انارمرز افتلت ارژنگ رودبار
ایول انبارده افرا ارضت
ایوک انبارسر افراپل ارفع ده
ابویم انج پل افراتخت ارکا
  انجیرتنگه افراچال ارم
  انجیل نسام افراده ارمک
  اندارکلی افراسرا ارمک محله
  اندرت افراسی ارمو
  اندرود افراسیاب کلا ارمیچ کلا
  اندوار افراکتی اروت
  اندیکلا افسانه سرا اروست
  انکتارود افی اریم
  انگ فام اکاپل ازارک
  انگاس اکبرآبادبالا ازباران
  انگرود اکبرآباد پایین ازن آباد
  انگوران اکنه ازنی
  انگیل الارز اساس
  انند الارزبوم اسب خونی
  انیجدان التپه اسبو
  انیس المشیر اسبوکلا
  اوات الندان اسپند
  اوارد اله چال اسپورز
  اوبن اله رودبار اسپیاری
  اوجاک اله کاج اسپیاربن
  اوجاک سر الو اسپی کلا
  اوجاکله الوکنده استارم
  اوجی آباد الیت استانکرود
  اوریم الیرد استخرپشت
  اوریم تنگه الیستان استخرسر
  اوریم رودبار پایین الین استرآبادمحله
  اوز الیکا استردیکلا
  اوزود امافت استل سر
  اوزکلا امام ده استل کش
  اوسا امام زمین استیل سر
  اوکرکلا امام کلا اسدآباد
  اوکسر امامرود اسداله آباد

......................................................................................................

بهنمیر برارده ب
بی بی کلا برامسر بائوده
بیجده نو برجی خیل بائیجان
بیجی کلا برد بابا کلا
بیرجنده بردون باب رودبار
بیزکی برسمنان بابل
بیشه بنه برگه بابل پشت
بیشه سرچوکلا برمازارم رود بابلسر
بیشه کلا برنت بادله
بین برنجستانک بادله دره
  برکن بارکلا
  بریجان باریک آبسر
  بزرگ بیشه محله باریک محله
  بزرودشت باریک کلا
  بزسا باریکلا
  بزمین آباد باریمه
  بزمینان بازارسر
  بستان خیل بازیاربالا
  بسطام بازیارپایین
  بشل بازیارخیل
  بصرا بازیرکلا
  بطاهرکلا باغبان کلا
  بکاته باغدشت
  بل باغ مظفر
  بلبل کوه باقرتنگه
  بلده بالااحمدچاله پی
  بلویچ بالااحمدکلا
  بلیران بالااشتوج
  بندپی بالابند
  بندارخیل بالابورا
  بندافروز بالابیشه سر
  بندبن بالاجنیدلاک پل
  بندبنی بالاجیرکوه
  بندسر بالادزا
  بنفشه ده بالادسته
  بنه کنار بالادوآب تنگه
  بوالقلم بالاده
  بورمحله بالازرندین
  بوران بالازرین کلا
  بورخانی بالازیرآب
  بورخیل بالاس
  بورخیل ارطه بالاسرست
  بورسر بالاکولا
  بورون بالاگنج افروز
  بوله کلا بالالموک
  بولیده بالامرزبال
  بومک بالامعلم کلا
  بونده بامرکلا
  به بنک بامسی
  به سر بامشی پشته
  بهارپشته باندرعلیا
  بهجت آباد بانصرکلا
  بهزادکلا بایع کلا
  بهشهر بجدم
  بهمنان برار
     

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

پیرنعیم پ
پیش کوه پابند
پیشنبور پاجا
پیکلا پاچی
پیل پارت کلا
پیله کوه پارچ
پیمبور پارسا
پیمط پارسی
  پارم
  پاریجان
  پاسکی محله
  پاسند
  پاشاکلا
  پاشا کلا اربابی
  پالند
  پابین ملیک
  پایین احمد چاله پی
  پایین احمدکلا
  پایین اشتوج
  پایین بیشه سر
  پایین جاده 
  پایین دزا
  پایین دسته
  پایین دوآب
  پایین زرین کلا
  پایین سرکشتلی
  پایین شیرود
  پایین کولا
  پایین گلما
  پایین گنج افروز
  پایین لموک
  پایین مازو
  پایین مرزبال
  پایین معلم کلا
  پایین هولار
  پجیم
  پچت
  پرا
  پرچور
  پهنه کلا شمالی
  پهنه ور
  پوروا
  پوست کلا
  پول
  پولادکوه
  پولادکوه سر
  پولک
  پی چلو
  پی رجه
  پی قلعه
  پیت سرا
  پیته نو
  پیجاکلا
  پیچیده
 

پیده

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 

توران کلا ت
توساگله تاج الدین کلا
توساکوتی تاری محله
توسکا تک تازه آباد
توکله تازه آباد سپاه
تهمتن کلا تازه آبادکلا
تیار تاشکوه سفلی
تیران تاشکوه علیا
تیرتاش تاکام
تیرجاری تاکر
تیرجاری تالارپشت علیا
تیرکلا تالارک
تیرگ بن تبرسو
تیرنگ سی تپه سر
تیلاکنار تترستاق
تیل خانی تته
تیل رود تجرخیل
تیلک تج کنار
تیلم تجن جارسفلی
تیله بن تجن جار علیا
تیله نو تجنک
تینه تجن لته علیا
  ترجه
  ترجیکلا
  ترخانلش
  ترسیاب
  ترکام
  ترک سرا
  ترک محله
  ترک کلا
  ترم
  ترویجان
  تقی آباد
  تلارم
  تلاوک
  تلم
  تلمادره
  تلناز
  تلوباغ
  تلوچال
  تلوکلا
  تله
  تلیران
  تلی گران
  تمر
  تمسک
  تمشکل
  تمل
  تمیشان
  تنبلا
  تنگ دره
  تنگ لته
  تنهاکلا
  تنکابن
  توبن

ََََََََََََََ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

ج
جاجن
جالیکلا
جامخانه
جان زار
جره سر
جزیره اسماعیل ساری
جعفرآباد
جعفرکلا
جلو
جلیکان سفلی
جمال الدین کلا
جمال کلا
جناسم
جنت رودبار
جندکولی
جندین
جوارم
جواهرده
جوجاده ارطه
جوربند
جورجاده
جویبار
جیرجاده
جیرسرا
جیرود

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

چوپان بنه اجند چ
چورت چاچکام
چورن چارز
چیستاخضرآباد چاره
چیستا دانیال چاکسر
چیستان کلارآباد چال دره
چیلک چالکده
چین پارچ چالکرود
  چاله سیاه
  چالو
  چالوپل
  چالوس
  چالی
  چپی
  چتن
  چرات
  چراغ داود
  چرته
  چرمی
  چفت سر
  چفت سراکند
  چفت کلا
  چل
  چلاجور
  چلاسر
  چلمردی
  چلمیان
  چلندر
  چله بن
  چلیاسر
  چمازتپه
  چمازده
  چمازک
  چمازکتی
  چمازکلا
  چمازین
  چمان
  چمرد
  چمرکوه
  چمستان
  چمه بن
  چناربن
  چندرمحله
  چندچلا
  چندلا
  چنس
  چنگاز
  چنگ میان
  چهارافرا
  چهارباغ
  چهارده رودبار
  چهارطاق بن
  چهارکومه میان قلعه
  چهره
  چوباغ
   

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 

ح
حاجته
حاجی آباد
حاجی دلا
حاجی کلا
حاجیکلا
حاجی کلا صنم
حاجی محله
حبیب آباد
حرآباد
حرب ده
حریث
حسن آباد
حسین آباد
حسین آباد سفلی
حطر
حمزه ده سفلی
حمزه ده علیا
حمزه کلا
حمیدآباد
حوریه
حوض کتی
حیدرآباد
حیدرکلا
حیرت

####################################################

 

خ
خاچک
خارخون
خارکش
خارمیان
خاریک
خالخیل
خان عباسی
خانه بن
خانه سر
خانیان
خجیرکلا
خراسان محله
خراط کلا
خرج
خرجی کلا
خرچنگ
خردمند
خرده لاریم
خرم
خرم آباد
خرم آبادباکر
خرماکلا
خرم چماز
خرمن کلا
خرودون کلا
خزرکنار
خشت سر
خشکبور
خشک دره
خشک رود
خشکرود
خشکلا
خضرآباد
خط آهی
خطیب
خطیب کلا
خطیرکلا
خلرد
خیلی شهر
خلیل کلا
خمند
خواجه کلا
خورتاب رودبار
خوردونکلا
خورشید
خورشید دره
خورشیدکلا
خوش رودبار
خوش رودپی
خوشل
خوش نشان
خوشواش
خونی سر
خیرآباد
خیرسر
خیررودکنار

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

دلسم د
دلگشا دابوشت
دلم دارآباد
دلمرز داراب دین
دلیر دارابکلا
دمیرکلا دارجار
دمیلرز داردکاشت
دنگ سرک دارکلا
دنگپیا دازمیرکنده
دهی داس دره
دوآب دال خانی
دوتیره دامادکلا
دورآب دامیر
دوزاخ بن دانیال
دوغی کلا داودکلا
دوقانلو دایو
دولت رودبار درازان
دونای سفلی درازکش
دونای علیا درازکلا
دونچال درازلات
دونه سر درازمینک
دونکوه دراسرا
دوک دراسله
دویلات درجان
دهچر درزی کلا
دهک درزیکلا
دهکلان درزیکلاآخوندی
ده میان درزیکلاآقاشفیع
دیافه درزی محله
دیدو درکارودبار
دیزرکلا درکاسر
دیزنکلا درکایی
دیسر درم
دیمرون درمزار
دیمو درمه کلا
دینارسرا درنه
دینان دروار
دینک دروپی
دینه سر درون کلا غربی
دینه سرکن آباد درون کلا شرقی
دیه درویش اباد
دیوا درویش خلک
دیودشت درویش خیل مرزون آباد
دیوران درویش کلا
دیوکتی درویشان
دیوکلاالیمون دره کنار
دیوکلاعلیا دریاپشته
دیوکلا سفلی دریاسر
  دریوک
  درزبند
  دزدک
  دشت میان
  دشت نظیر
  دشتیان
  دعوکلا
  دلاک خیل
  دلاورکلا

ّّّّّّّّّّ___________________________________________________________________

 

ذ
ذال دره
ذغال چال
ذکریاکلا
ذیلت

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ر
رئیس اباد
رئیس کلا
رامسر
راه کلا
رباط
رجه
رزان
رزکنار
رزن
رزک
رزکه
رزون
رستم رود
رستم سر
رستم کلا
رسکت سفلی
رسکت علیا
رسم
رشکلا
رشیدیه
رضاآباد
رفیع آباد
رکابدارکلا
رکاوند
رکون
رگندشت
رمدان
رمدان خیل
رمنت
رودبار
رودبار ادرو
رودبارخارخون
رودباردشت
رودبارک
رودبارکلا
رودبارلترگاز
رودبار محله
رودبارنقیب ده
رودبار یخ کش
رودباری کنار
رودپشت
روشن آباد
روشندان
روشنکوه
رویان
ریحان آباد
ریگ چشمه
رینه
ریکنده
ریکو

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

 

ز
زاری محله
زاغ ده
زاغمرز
زانوس
زاهدکلا
زربوت
زرخونی
زردآباد
زرکند
زرگرمحله
زرم
زرندین سفلی
زروسرا
زرین آباد سفلی
زرین آباد علیا
زرین کلا
زرین کمر
زریوران
ززول
زلت
زنگت سفلی
زنگت علیا
زنگیان
زنگی کلا علیا
زوات شرق
زوار
زوارده
زوارک
زوارمحله
زورک
زیار
زیارت کلا
زیارکلا
زیارود
زیت سفلی
زیت علیا
زیرآب
زینوند

====================================================

 

سوخته آبندان سفیدکوه س
سوخته سرا سقندین کلا سائیج محله
سودکلا سلج انبار سابق محله
سوربن سلطان آباد ساتره
سورک سلطان محمدطاهر سادات محله
سورگلو سلمانشهر سادات محله رودبست
سوزنک سلمل  سارم
سهری سلوکلا سارو
سه کیله سلیاکتی ساروس
سیابن سلیم آباد ساروکلا
سیاسرت سلیمان کلا سارون خیل
سیاورز سلیمان محله ساری
سیاه بیشه سلیم بهرام سالارکنده
سیاه چنار سماء سالده سفلی
سیاه درکا سمچول سالده علیا
سیاه دشت سفلی سمسکنده علیا سپارده
سیاه دشت علیا سمناکلا سجادیه
سیاه رود سمنگا سراج کلا پایین
سیاه کلا سنارسفلی سراج محله
سیاه کلاه محله سنارعلیا سراسب
سیاه کله سر سنام سرتاکرات
سیب کلایه سنته سرتنگه
سی بن سنگ بست سرتنگه لاویج
سی پی سنگ بن سرجی کلا
سیدابوصالح سنگ پشت سرچشمه
سیدخیل سنگ پشته سرچلشک
سیدزین العابدین سنگتاب سرخ پل
سیدعلی کیا سنگ تجن سرخ دشت
سیدکلا سنگ تراشان سرخرود
سیدکلامسر سنگ جار سرخ کلا
سیدمحله سنگ چال سرخکلا
سیدنظام الدین سنگ چالک سرخ گریوه
سیرجارون سنگدرکا سرخمام
سیرگاه سنگ دره سرخ ولیک
سی سرا سنگده سردآبرود
سیفکتی سنگر سرکا
سیکا سنگرمال سرکام
سیمت سنگ روج سرکت
سینوا

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

شهرک دریاکنار ش
شهرک ذوب آهن شادمحل
شهرکلا شارقلت
شهرک لار شاره
شهرک نمک آبرود شاقوزکتی
شهررودکلا شال درکا
شهریارکنده  شالینگ چال
شهریر شامیکلا
شهنه کلا شانه بند
شهیدآباد شانه تراش
شهیدعبداله شاه انجیلی
شیاده شاهاندشت
شیب آب بندان شاهرضامحله
شیت شاه زید
شیخ آباد شاه کلا
شیخ رجه شاه کلا کلیج
شیخ علی محله شاه ناجر
شیخ کلی شب خسکاج
شیخ محله شب کلا
شیخ موسی شبه جزیره میانکاله
شیرا شجاع محله
شیراکنس شرف آباد
شیرجه کلا شرفتی
شیرخوارکلا شرف دارکلا
شیردارکلا شرم کلا
شیرداری شریعت آباد
شیردره شریعت کلا
شیرسوار شریف آباد
شیرکلا شش رودبار
شیرگاه شکتا
شیرمحله شکرکوه
شیرین بول شلندان
شیشک شلیمک
شیلر شماگوش محله
  شنگلده
  شوب کلا
  شورآب
  شورزمین
  شورستاق
  شورمست
  شورمست رودبار
  شورک
  شورکا
  شورکچال
  شورکش
  شومیا
  شهاب الدین
  شهاب لیلم
  شهرآرا
  شهربند
  شهرستان
  شهرستان
  شهرک آزادمهر
  شهرک اسلام آباد
  شهرکتی
  شهرک خزرشهر
 

شهرک دریاسر

ّّّّّ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

ص
صاحبی
صادق آباد
صالحان
صفرآباد
صلاح
صلاح الدین کلا
صلح دارکلا
صنم
صورت
صورت کلا
صیدخانه سر

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

ط
طائب کلا
طالش سرا
طالش محله
طالش محله فتوک
طالع رودبار
طاهرآباد
طاهرده
طبق ده
طرقچی کلا
طلاجو
طلوت
طوس کلا
طوقدار
طوله سرا
طویدره
طویر

ْْْْْ}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

 

ع
عالم کلا
عالمکین
عالی باک
عالی دره
عالی زمین
عالی کلا
عالیه کلا
عباس آباد
عباسا
عباسعلی کش
عباس کلا
عبدالمناف
عبدالله آباد
عبدالهی
عثمان کلا
عرب خیل
عروس کتی
عزت
عزت آباد
عزت الدینی
عزیزآباد
عزیزک
عسگر آباد
عسل پشته
عسل محله
عشق آباد
عقه خیل
علمدار
علمدارده
علمدارمحله
علمده
علوی کلا
علویکلا
علویکلامیر
علی آباد
علی آباد عسگرخان
علی آباد میر
علی کلا
عماریه
عمران
عورطه دشت
عیدین
عیسی خندق

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

غ
غریب محله
غلامی
غوزک رودبار
غیاث کلا

ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک

 

ف
فته کش
فرامزکلا
فرج آباد
فرح آباد(خزرآباد)
فرم
فریب آباد
فریدونکنار
فریم
فریمک
فشکور
فقیه آباد
فک
فلک ده
فلورد
فوتم سفلی
فوتم علیا
فولادکلا
فیپول
فیروزآباد
فیروزکلا
فیروزجاثابت
فیروزکلا سفلی
فیروزکلاعلیا
فیروزکنده
فیره
فیس
فیل بند
فیلدم

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

 

ق
قائم شهر
قائمیه
قاجارخیل
قاجارخیل خورندی
قادیکلا
قادیکلا ارطه
قادیکلا بزرگ
قادی محله
قارون سرا
قاسم آباد
قاسم خیل
قاضی محله
قجر محله
قرآن تالار
قراخیل
قراکلا
قرق
قره تپه
قصاب کلا
قلاکتی
قلعه
قلعه پایان
قلعه دختر
قلعه سر
قلعه کش
قلعه گردن
قندارخیل
قوزتیکا

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

 

کیان شیان کوسه زر کنتا کلنگاه کلا کردخیل کپرافغانی ها ک
کیت کوشکک کندسبن کلنو کلاصفا کردکلا کپ سفلی کارتیج کلا
کی کوه کوشیکلا کندسر کلوده کلاخیل کردمحله کپ علیا کاردپشته
کینچ کوکده کندلک کله بست کلارآباد کردمیر کپورچال کاردگرمحله
  کوکنده کندلو کله بن کلارجان کردی کلا کپین کاردیکلا
  کولاپی کندلوس کلک کلاردشت کردیچال کتالم و سادات محله کارسالار
  کولم کندوا کلکت کلارک کرسام کترا کارکرون
  کومهچالاش کندوسر کلکنار کلارودبار کرسب کتریم کارکم
  کومه نیازآباد کندیس کلا کلیا کلاک کرسی کتوچال کارکنده
  کوتر کنس پا کلیج کلاک بالا کرسی کلا کتوزان کارگردکلا
  کوهپایه سرا کنس دره کلیج خیل کلاک پایین کرف کتی کلا کارگردمحله
  کوهسارکنده کنس کتی کلیج کوه کلاک سر کرفون کتیوک کارمزد
  کوهستان کنسکو کلیچ کلا کلاکرده کرفوکلا کجور کارنام
  کوهی خیل کنسی کلیشم کلاکرسرا کرمان کچب محله کارون
  کوهپرسفلی کنف جار کلیک کلاکرمحله کروا کچپ سفلی کاریکلا
  کوهپرعلیا کنگر کلین خونی کلامک کریکلا کچید کاسگرمحله
  کهرکنارکشتلی کنگرج کلا کمانگرو کلاونگاه کریم آباد کدیر کاسمده
  کهرود کنگرچال کمانگرکلا کلایه کریم کلا کدیرسر کاسیگرمحله
  کهنه دان کنگل بن کمدره کلایه بن کریوش کرات چال کاشیکلا
  کهنه ده کنگلو کمربن کلبه سرا کسوت کرات کتی کاظم کلا
  کهنه سرا کنی بن کمرپشت کل پشت کشک سرا کرازمین کاکران
  کهنه کومه کنیج کلا کمرود کلت کشکو کرتیج کلا کالج
  کهنه محله میرود کنیس کمرکلا کل چاله سر کش گرما کرچا کاله
  کیاپی کنیم کمکلا کلرد کفاک کرچنگ کالی کلا
  کیاده کوا کمندک کلری کفترکار کرچی کام
  کیاسر کوات کمیشان کلفوچال کفرات کرداب کامکلا
  کیاکلا کوادره کنارانجام کلمدان کفشگرکلا کردآباد کبریاکلا
  کیامحله کوتنا کناررود کلمرزسفلی کفکور کردآسیاب کبوتردان
  کیان کوتی بازار کنت کلمه کک نشین کردچالک کبودکلا

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

گل کاه گرگ پس گ
گل کلایه گرگ نج گالش پل
گل محله گرم ابک گالش کلا
گلمزار گرماپشته گالش محله
گلندرود گرمرود گالی خمند
گلنشین گرمستان گالیم
گلوربالا گرمیچ گاوان اهنگر
گلورد گرنا گاوان کلا
گلوردبزرگ گرنام گاوانکلا
گلوردکوچک گریوده گاوبر
گلوگاه گریوه گاوپشته علیا
گله دون گزانه گاوپل
گله کلا گزناسرا گاورگلو
گلیان گزنک گاورمک
گلیجان گشنیان گاوزن محله
گلیران گل افشان گتاب
گلیرد گلامره گت چشمه
گلین گلان گتکش
گنداب گل پاشا گراسماسر
گنداب پایین گل تله سر گرجی آباد
گوسر گل جاری گرجی پل
گویتر گل چیگی گرجی سرا
گیجان گل چینی گرجی محله
گیل آباد گل خواران گردآب
گیلاپی گل خیل گردرودبار
گیلاس گلدشت گردشی
گیلانده گلستان گردنه سر
گیل کلا گلستان محله گررودبار
گیله کلا گلعلی آباد گرگ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

لرگان ل
لزیر لاجیم
لزیرک لارک
لسفیجان لارما
لش سر لاروسر
لشکنار لاریم
لعل تازه آباد لاریم دهنه
لفورک  لارین
للرد لاسم
للوک لاسکوتی
لَله بند لاشک
لَله بیجار لالا
لَله مرز لالیم
لمراسک لاهو
لمرد لاک تراش
لمزر لاک تراشان
لمسو کلا لاکوم
لند لایی پاسند
لنگر لایی رودبار
لنگوربالا لبند
لنگورپایین لپاسر
لوت لپوصحرا
لوجنده لترگاز
لودشت لت کومه
لورچال لتینگان
لولاک لیبور لج
لولت لجینی
لهاش لدار
لهر لرزنه
لهرم تلوک  
لهساکوتی  
لهلوک  
لهمال  
لیره سر  
لیکره  
لیگاه  
لیگوش  
لیماک لام  
لیماکده  
لیمونده  
لیویجان

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

 

میله موسی آباد مرمت م
میناک موسی کلا مری ماچک پشت
  مولا مریجان مازارستاق
  مومج خیل مریج محله مازوبن سفلی
  مومن آباد مزارع زلم مازوبن علیا
  مون مزده مازوچال
  مونج مزرس مازولنگه
  مهدی آباد مزرعه لته میت ماسال
  مهدی خیل مزرعه وستمین ماشل آباد
  مهدیرجه مزید ماکران
  مهرمیجه مسده مال خواست
  مهلبان مسکوپا مالی دره
  میارکلا مسکون ماندی محله
  میانا مشون کلا ماهفروجک
  میاندسته مشهدسرا ماهفروزمحله
  میاندشت مشهدی سرا ماهوت کلا
  میانده مشهدی کلا متان کلا
  میان ده مصیب محله متکازین
  میان رود مصیرمحله متوریج
  میانرود معدن زیرآب مته کلا
  میان رودبار معدن سرب گوریت متی کلا
  میان سرا معصوم کلا مجل
  میان قلعه معلم کلا مجی
  میانک مفتی کلا مچر
  میانکوه مقریکلا مچه بن
  میانکی مکار محسن آباد
  میان گاله مکارود محمدآباد
  میان لات ملاخیل محمودآباد
  میان ملک ملار مذکرودبار
  میج ملاکلا مرادچال
  میجلار ملامحله مران
  میچکاخونی ملرد مرانده
  میچکار ملفه مرتع شهر
  میدانسر ملک آباد مرجون سر
  میدان سرکشتلی ملکار مرچ
  میدانک ملک کلا مرزانکلا
  میرارکلا ملیج گاله مرزبال
  میرافضل واوسر ممشی مرزرود
  میربازار منجیر مرزک
  میرخمند منزل دره مرزن آباد
  میرده منصورکنده مرزنده
  میرشمس الدین منقارپی مرزنگو
  میرکلا منگل مرزیکلا
  میرملک منگل جنوبی مرس
  میرنا منگلاب مرس بزرگ
  میرود منوچهرکلا مرس کوچک
  میرودپشت موزون مرسم
  میستان موزی باغ مرگاوسفلی
  میشینه مرگ موزیرج مرگاوعلیا
  میکلا موزی کله مرگنه
       

ْإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 

نوجمه ن
نوده ناپلار
نودهک ناتر
نوذرآباد ناتل
نور ناحیه
نوسر ناردشت
نوشا نارسا
نوشهر نارنج بن
نوکرس نارنج بندبن
نوکلا نارنه
نوکنده ناریوران شرقی
نوگیری ناصرآباد
نهال نار ناندل
نهر نانواکلا
نیالا نپر
نیاک نج
نیتل نجارده
نیچکوه نجارکلا
نیرس نجارکلا جدید
نیرنگ نجارکلا قدیم
نی کلا نجارمحله
نیکنام ده نخ کلا
نیل کلایه نداف نخیل
نیم چاه نداک
نیمور نراسم
  نرس
  نرگس زمین
  نسن
  نسوم
  نشتارود
  نشل
  نصرت آباد
  نصرت کلا
  نصیرآباد
  نصیران
  نظام آباد
  نظام محله
  نعمت اباد
  نعیم آباد
  نفت چال
  نقارچی محله
  نقیب کلا
  نکا
  نمار
  نمک چال
  نمک دره
  نوار
  نوایی محله
  نوآباد
  نوایی کلا
   

ِِِِِِللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 

ولادیمه و
ولاشد واچکلا
ولاشید واحد
ولامده وارنیگون
ولشت واریوار
ولشکلا وازتنگه
ولم وازسفلی
ولمازو واز علیا
ولنگان وازک
ولو وازیک
ولوجا وازیمال
ولوکش واسپول
ولوکلا واستان
ولوند واسکس
ولویه سفلی واسوکلا
ولویه علیا واشکن
ولی آباد وانا
ولیرکان واودره
ولیس ده واودین
ولیلا واوسر
ولیک وتیله
ولیک بن ورازان
ولیک چال ورازده سفلی
ولیکستان ورازده علیا
وناجم ورامده
ونداربن ورامی
وندین ورزمین
ونشید ورزنه
ونوش ورسک
ونه نو ورفام
ویارسر ورکاده
ویسر ورکلا
ویلاشهر ورکلو
ویوا ورکی
  ورمتان
  ورمزآباد
  ورنام بالا
  ورنام پایین
  ورند
  وری
  وری پی
  وزرامحله
  وزملا
  وزوار
  وسطی کلا
  وسی سر
  وسیه
  وسیه کش
  ول آغوز
  ولا

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

 

ه
هارون کلا
هاره
هتکه پشت
هتکه لو
هچی رود
هراتبر
هردوآبرود
هردورود
هرطه کلا
هریجان
هری کنده
هزارخال
هزارسم
هشت تکیه
هشتری
هفت تنان
هلوپشته
هلومحله
هلی باغ
هلی چال
هلی خال
هلیدشت
هلیستان
هلیمن
هلیون بالا
همت آباد
هم چان
همرودبن
هم صفا
هندوکلا
هولا

ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

ی
یارنسم
یازن
یاسل
یاغکوه
یالبندان
یالبندان سرا
یالرود
یاندشت بالا
یانه سر
یخ کش
یعقوب لنگه
یعقوب محله
یم چی
یوج
یوسف آباد
یوش
یکه توتارسال توسط بلوخین گرجی

اسلایدر

دانلود فیلم