تاريخ : چهارشنبه ٢۳ دی ،۱۳٩٤

موسیقی دستگاهی:

در ابتداء امر باید بپردازیم به اینکه ردیف آوازی به چه معنا میباشد و نام دستگاه ها و

متعلّقاتشون چیست؟ ردیف آوازی به معنیِ در کنار هم قرار گرفتن چند گوشه یا چند

نغمۀ هم احساسِ مربوط به هم میباشد که بصورت زنجیروار به هم متّصل میشوند و

تشکیل یک ردیف آوازی  را میدهند. اوّلین کسی که دارای سبک ردیف گونه بوده طبق 

اسناد تاریخی در دورۀ ساسانیان ، فردی به نام "باربَد جهرُمی" یا "باربُد مروی" نام

داشته که در زمان خسروپرویز ردیفی رابه اسم سبز در سبز، به همراه ساز عود(بربط)

می خواند بهمین جهت نظر خسروپرویز رو جلب کرده و نقل شده که 360 لحن ساخته

بوده است . در طول سال هر لحنی را به یک روز اختصاص میداده. از جمله ردیفهای

آوازی و سازی که میتوانیم از دو قرن اخیر از اساتید بزرگ نام ببریم ردیف میرزا عبدالله ،

ردیف حسینقلی خان ، ردیف نورعلی برومند، ردیف ابوالحسن صبا ، ردیف موسی

معروفی، ردیف عبدالله دوامی ، ردیف ادیب خوانساری ، ردیف حسین طاهر زاده ، ردیف

محمود کریمی ، ردیف رضوی سروستانی ، و .... میباشد.ارسال توسط بلوخین گرجی

اسلایدر

دانلود فیلم