تاريخ : دوشنبه ٥ بهمن ،۱۳٩٤

🔴 معانی هفت نت موسیقی نت اول Do :

دومینس = هفت شهر عشق است یعنی خدایی که در بشر متجلی شد ، و حضور خداوند است در بشر نت دوم

Re : رجاینا = ملکه ، خلیفه ، ملکه پادشاه ، و( ماه)یعنی جانشین خورشید نت سوم Mi :مایکروکازم ، جهان آراسته خائوس یا کائوس یعنی پریشانی که کازموس شده یعنی آراسته شده ، یعنی از یک هارمونی آ سمانی این طبیعت بدنیا آمد . یعنی طبیعت در زیر اتم هایی که همدیگر را خنثی می‌‌کردند شکل گرفت ، یعنی در ابتدا خائوس یا کائوس، در پریشانی بودند. در این جا صدای

mi از آسمان آمد و همه سر جایشان رفتند، حالا در مذهب می‌‌گویند جبرئیل آمد و با صدای خوشش این هارمونی طبعیت را بوجودآورد ، و زمین عالم جسمانی شد. نت چهارم،

Fa- فیتس نی تس سرنوشت یعنی سرنوشت انسان را در دست ( پلاتونها)سیارات می دانستند نت پنجم

Sol= تیپاسول خورشید یعنی روشنایی و. پاراسل یعنی ضد خورشید نت شش ام،

La = کویلا یکتا ، راه شیری یعنی کهکشان راه شیری که خورشید ما هم در ان سهیم است نت هفتم ،

Ci = ساسی دیوال ، کهکشان منظور کل کهکشان های دیگر که راه شیری و کوارترها و کهکشان های خوشه ای هم در ان هستند و دوباره برمیگردیم به شروع اکتاو دوم یعنی Do بعدی نت برگشت ،

Do = دومینس یعنی برگشت دوباره انسان به خدا،ان (دو)ی اولی پیوستگی خدا با انسان است و (دو)ی دوم پیوند انسان با خداست ، همان رسیدن انسان به کمال حقیقی . ... باخ آهنگساز بزرگ المانی در جواب اینکه چرا موسیقی را انتخاب کرد گفته است :موسیقی را فرا گرفتم تا خودم به بهشت بروم و در ضمن بقیه مردم را نیز با خود ببرم "عناصر موسیقی ،نوشته رلف تیورک"ارسال توسط بلوخین گرجی

اسلایدر

دانلود فیلم