تاريخ : شنبه ٧ فروردین ،۱۳٩٥

تعاریف تعدادی از اصطلاحات موسیقی🎵:

سلفژ(solfeggio) آموزش بنیاد موسیقی در دو جنبه نظری و عملی (سرایش و تربیت شنوایی و نت نویسی) صورت می‌گیرد. برای آموزش سلفژ مفاهیم چندی لازم است که برخی از مهمترین... مبانی موسیقی را سلفژ می‌گویند. آموزش بنیاد موسیقی در دو جنبه نظری و عملی(سرایش و تربیت شنوایی و نت نویسی)صورت می‌گیرد. برای آموزش سلفژ مفاهیم چندی لازم است که برخی از مهمترین آنها در زیر می‌آید.(بخشی از برابرهایی که می‌آید از فرهنگستان زبان فارسی است). بنمایه(tonic): نت و صدایی که محور یک قطعه موسیقی مقامی است. مایه(tonality): کیفیت ناشی از روابط بُن‌مایه با سایر اصوات در یک قطعه موسیقی پرده: فاصله موسیقایی (نسبت بسامد دو صدای معین). موسیقی مایه ای: اثر موسیقایی غربی که بر مبنای گامهای بزرگ (ماژور) و کوچک (مینور) تصنیف می‌شود. تندا(tempo): اندازه تندی و کندی موسیقی به گفته دیگر شمار ضربها در یکای زمان. توافق(accord): چند آوا و صدای همزمان یا هماهنگ. مقام(mode): شیوه قرار گرفتن صداها با بازه‌های گوناگون نسبت به گرانیگاهی به نام بُن‌مایه پویه: هر یک از بخشهای مستقل در یک قطعه موسیقی. فرآهنگ، صدای فرعی (overtone): هر یک از صداهایی که پس از صدای پایه ایجاد و با آن می‌‌آمیزد و در پدید آمدن رنگ صوت مؤثر است سازگان(orchestra): مجموعه واحدی متشکل از نوازندگان سازهای گوناگون برای اجرای قطعات موسیقی سازآرایی: تعیین نقش سازها برای اجرای قطعات موسیقی پیش نوا(overture): قطعه‌ای سازی که به عنوان مقدمه برای اپرا و باله و سایر آثار دراماتیک یا به عنوان یک قطعه مستقل اجرا می‌شود آواز(canto): بخشی از قطعه موسیقی که برای اجرای آواز در نظر گرفته می‌شود نغمه: درمعنای وسیع به تعدادی آواهای موسیقی که به دنبال هم اجرا یا شنیده شوند، نغمه یا ملودی گویند. نغمه هیچ گاه نمی‌تواند از ضرب جدا باشد. همنوایی(ensemble): نوعی اجرای چندنفره سازی، آوازی یا سازی و آوازی که در آن سلیقه فردی پیرو سلیقه جمعی است. همنوایان: گروهی که به صورت همنوایی برنامه اجرا می‌کنند. همه نوازی: بخشی از سازگان که همه با هم می‌‌نوازند. در یک سازگان بخشهایی هست که در آن تکنوازی، دونوازی، سه نوازی وغیره صورت می‌گیرد. همچنین تک سرایی، دوسرایی، سه سرایی و غیره نیز پیش می‌آید. سمفونی: گونه‌ای موسیقی که معمولاً از چهار پویه تشکیل شده است. و پویه نخست آن به شکل مهرانه است. سونات: قطعه‌ای سازی برای یک یا چند تکنواز که از سه بخش گشایش، گسترش و بازگشایش تشکیل شده است. نوازگری(کنسرت): اجرای موسیقی برای همگان رسیتال: نوازگری یک تکنواز یا تکخوان گاه با همراهی یک یا چند اجرا کننده. فروبنمایه(subtonic): درجه هفتم در گام دیاتونیک غربی که فاصله آن با اکتاو یک پرده باشد فرابنمایه: درجه دوم در گام دیاتونیک غربی مبانی نت‌نویسی: در موسیقی برای نت نویسی روش و اصول ویژه‌ای تعریف شده که برای آشنایی با آن اصول، آموختن مبانی زیر گام نخست است: حامل(بُردار)کلان، نگاره‌ای است برای نوشتن وخواندن … در موسیقی برای نت نویسی روش و اصول ویژه‌ای تعریف شده که برای آشنایی با آن اصول، آموختن مبانی زیر گام نخست است: خطوط حامل کلان: حامل(بُردار)کلان، نگاره‌ای است برای نوشتن وخواندن خط موسیقی و دقیق تر از آن برای تعیین زیر و بمی نت‌های موسیقی که متشکل از چند خط(در خط امروزی پنج خط) همراستا با فاصله‌های برابر. هر یک از خطها و هر فاصله بین دو خط جایگاه یک نت معینی است و نام نت‌ها ازروی نشانه‌ای به نام کلید معین می‌شود که درابتدای سمت چپ بردار قرار می‌گیرد.نت‌ها هرچه در محل پایین تری از بردار قرار بگیرند، صوتشان بم تر است. خط میزان:(barline) خط میزان،خطی که عمود برخطوط بردار، همه پهنای بردار را قطع می‌کند و میزان‌ها را از یکدیگر جدا می‌کند. کلید:(clef): نشانه‌هایی که در آغاز خطهای بردار جای میگیرند تا نام و سطح زیر و بمی نت‌ها را مشخص کند. مایه نما: مجموعه نشانه‌هایی که پس از کلید می‌‌آیند و مایه(تن موسیقی)را مشخص می‌کنند. میزان نما(time signature): شماره‌هایی که پس از کلید و مایه نما نوشته می‌شوند و مشخص کننده تعداد ضرب در هر میزان و ارزش زمانی نسبی نت‌ها هستند. خطوط افزوده: خطهای کوتاه در بالا یا پایین بردار تا نتهای خیلی زیر یا خیلی بم روی آنها نوشته شود. ساز شما باید عضوی از بدن شما باشد. همانطور که شما هنگام فعالیتهای روزمره مانند راه رفتن، غذا خوردن و ...اسپاسم در بدن خود حس نمیکنید هنگام نواختن ساز بدن شما باید در آناتومیک ترین حالت خود و بدون گرفتگیهای اضافی باشد. این گرفتگیها باعث میشود پس از عبور از مراحل تکنیکی که آن هم برایتان دشوار خواهد بود در قسمت بیان احساسات مشکل پیدا کنید.ارسال توسط بلوخین گرجی

اسلایدر

دانلود فیلم