تاريخ : سه‌شنبه ٤ خرداد ،۱۳٩٥

🌸زندگی نامه شاعره  ونویسنده گمنام 🌸
ماریا گرجی پور

در سکوت کوچه های این شهر کوچک درخانه ای که دوقلب کوچک درآن میطپد برای ادامه زندگیِ یک نفر
نویسنده ای زندگی میکند که اشعار ودل نوشته هایش خواندنیست
مریم گرجی پور [ماریا]فرزند محمداسماعیل متولد 1351درشهرستان کرج اصالتا گرجی تباراست که دوران کودکی ونوجوانی خودرا در مرکز ایران زمین تهران گذرانید ودرسال1365به همراهی خانواده به زادگاه پدری خود گرجی محله بازگشت واینک سالهاست که دراین شهرکوچک درمیان مردم خونگرم وصمیمی گرجی محله زندگی میکنداوازهمان دوران نوجوانی علاقه خاصی به ادبیات وشعرداشت وطبع دلنشین شعرها ونوشته هایش زبانزد معلمینش بوددر دوران دبیرستان بابرگزاری اولین مسابقات قصه نویسی دردبیرستان شهید بهشتی بهشهر مقام اول را کسب نمود وبه مرحله دوم رسید ودرمسابقات بین شهری مقام دوم را بدست آورد واین انگیزه ای شد برای ادامه راه...
ودرسال دوم دبیرستان درمسابقات داستان نویسی راهیان نوراستان باکسب مقام اول لوح افتخاررادریافت نمود

وباتشویق استادان هنر ودبیر ارجمند ادبیات خانم درستکاروآقای مباشری موفق به نوشتن اولین رمان خودبانام ✨ستاره خاموش عشق✨شدوباعلاقه وافری که در ادبیات ازخودنشان داد توانست دومین رمان بلندخودرا درسال سوم دبیرستان با نام
🌹گم شده درغبار🌹به نگارش درآوردودرسال چهارم دبیرستان رمان سوم خود به نام [🍁آهنگ زندگی🍁]رابه رشته تحریر درآورد وبا کمک دبیر دلسوز واستاد محترمش تا مرحله چاپ اقدام نمود
اینک او سالهاست که بصورت گمنام متنها ونوشته هایش برای اساتیدارسال میشودوبیشتر نوشته هایش برای عرض تبریک اعیاد وجشنها وتهنیتها برای دوستان استفاده میشود
اومدتی را به عنوان گزارشگر روزنامه صدرا فعالیت نمود واینک باکار وتلاش روزانه درشغل خیاطی زندگی خود ودوفرزندش را که تحت سرپرستی دارد اداره میکند
وی بعدازتلاش وکار روزانه به خلوت خانه خود پناه میبرد وبا نوشتن متنهای ادبی روزسخت خودرا با شیرینی ادبیات به پایان میرساند
تمامی دل نوشته های ایشان در کانال شخصی او بانام 🌹گم شده درغبار 🌹به اشتراک گذاشته میشود تا دوستان بتوانند از متن این نوشتارها بهره ببرند اووفرزندانش به زادگاه پدریشان افتخار میکنند وعاشقانه دراین محل به زندگی آرام خود ادامه میدهند

🌹گمشده❤️در غبار🌹درمهد ما تاریخ درجریان است وما غافل از گذر زمان تاریخی  را که به دست ما ورق میخورد میخوانیمارسال توسط بلوخین گرجی

اسلایدر

دانلود فیلم