ابیات کوکبی مروزی از شعرای آل ناصر درخصوص فن موسیقی

زراه راست چو آهنگ میکنی بحجاز

زاصفهان گذری جانب عراق انداز

بناقه زنگوله در پرده رها وی بند

به بوسلیک حسینی صفت برآر آواز

مشو بزرگ ز روی نیاز کوچک باش

وز آن مقام به عشاق بی نوا پرداز

کوشت و مایه کردانیه چو برخوانی

بیار پرده نوروز و سلمک و شهناز

بجان و دل شنو از کوکبی که بی کلفت

به چار بیت ده و دو مقام گفتا بازارسال توسط بلوخین گرجی

اسلایدر

دانلود فیلم