شجره نامه خاندان محمدی

شجره نامه خاندان محمدی

1-گرگین خان  2-بلوخین3-نقد ین بیک 4-گامسا  یا محمدقلی  5-نقدعلی روداب6-فضل علی معمار   7-ابراهیم نجار 8- آخوند محمدمهدی     9-شیخ مرتضی  10-  آخوند محمدعلی11-علی اکبر ملقب به پیرمرد 12 -محمد( فرزندان محمد اصغر عمو وقنبرعمو)13-فرزندان اصغرعمو(حسن و حسین) 14- فرزندان قنبرعمو(محمدرضا- سلمان- عسکری- علی اکبر- علی رضا)

                                                                                                                                                         

معرفی اشخاص شماره گذاری شده:

1-گرگین خان:حاکم گرجستان درزمان حکومت آق قویلونها

2-بلوخین:فرزندبزرگ گرگین خان که به دست شروانشاه اسیر  وکورشد

3-نقدین بیک ویاریگین به آستارا فرارکردند.

4-گامسا:درزمان شاه اسماعیل درآستارامسلمان شد ونام محمدقلی اختیارکرد.

5-نقدعلی بیک(روداب):مقسم رودآستارا (ارس) بین کشاورزان منطقه بود.

6-فضل علی معمار:فرزند نقدعلی بیک ازمعماران بنام زمان شاه عباس بودکه کاخهای باشکوه عباس آباد وصفی آبادوچشمه عمارت اشرف وکاخ زیبای چشمه علی توسط نامبرده ساخته شداوهنگامی که ازدامغان به مازندران می آمددرمنطقه سورت توسط حرامیان غارت وکشته شد ودرروستای اگره به خاک سپرده شدوی دوهمسرداشت اولی دراشرف زندگی می کردودومی که ازاهالی دلیجان اصفهان بودبه همراه فرزندش عباس درکیاسر ساکن شدکه امروزه طایفه محمدنژادکیاسری ازفرزندان عباس می باشند.

7-ابراهیم نجار:ازهمسرترک فضل علی بود که ازنجاران بنام زمان خودبود که ساختن درب وپنجره ارسی(مشبک) رااودرمنطقه اشرف رایج کرد.

8-آخوند محمدمهدی:اواولین روحانی این خاندان بود.

9-شیخ مرتضی:درزمان آقامحمد خان وفتحعلی شاه ومظفرالدین شاه تولد 1164 ومرگ 1237هجری شمسی

10-آخوندمحمدعلی :فرزندشیخ مرتضی که درزمان ناصرالدین شاه ومظفرالدین شاه زندگی می کرداوازمشروطه خواهان بزرگ منطقه مازندران بودکه مدتها بامحمدولی خان تنکابنی مبارزه کردوپس ازآنکه مشروطه خواهان پیروز شدنداوتوسط محمدولی خان که سمت نخست وزیری مشروطه خواهانرا به عهده داشت به دشت گرگان درشمال روداترک روستای آنه برون تبعیدودرهمانجا درگذشت.

11-علی اکبرمعروف به علی اکبرپیرمرد: اوفرزندآخوندمحمدعلی درزمان احمدشاه به نیروهای سردارجنگل پیوست ودرحالی که توسط نیروهای دولتی درمنطقه کسما  زخمی شده بود به روستای گرجی محله بازگشت.

12-محمد:فرزندعلی اکبرپیرمرد درزمان حیات خود به نیروهای محمدجبه ومشتی پلوری پیوست وسالهاباسردارجلیل کلبادی که والی منطقه شرق مازندران بودبه مبارزه پرداخت وپس ازکشته شدن محمدجبه دست ازیاغی گری برداشت .ودرروستای گرجی محله به چاوداری پرداخت.

13-اصغرعمو:کشاورز وبنا

14-قنبرعمو:فرزندمحمد ازمرمت گران بنام زمان خودبود اوباراهنمایی مهندس نریمان محلاتی کاخ زیبای صفی آبادرامرمت کرد.علاوه برمرمت کاری شیشه بری وسیمان کاری هم می کرد.

همزمانی باحاکمان

1-گرگین خان: خودحاکم گرجستان درزمان حکومت آق قویلونها

2-بلوخین:فرزندبزرگ گرگین خان که به دست شروانشاه اسیر  وکورشد

3-نقدین بیک:همزمان بابه قدرت رسیدن شاه اسماعیل

4-گامسا:ازنیروهای شاه اسماعیل وشکست دادن شروانشاه

5-نقدعلی بیک(روداب):درزمان شاه طهماسب اول

6-فضل علی معمار:همزمان با شاه محمدخدابنده وشاه عباس کبیر

7-ابراهیم نجار: همزمان با شاه عباس دوم وشاه سلیمان

8-آخوند محمدمهدی: همزمان با شاه سلطان حسین وفتنه افغانهاوافشاریه

9-شیخ مرتضی:درزمان آقامحمد خان وفتحعلی شاه ومظفرالدین شاه تولد 1164 ومرگ 1237هجری شمسی

10-آخوندمحمدعلی :همزمان با ناصرالدین شاه ومظفرالدین شاه

11-علی اکبرمعروف به علی اکبرپیرمرد: همزمان با محمدعلی شاه و احمد شاه

12-محمدفرزندعلی اکبرپیرمرد: همزمان با احمد شاه

13- اصغرعمو: همزمان با جمهوری اسلامی

14- قنبرعمو: همزمان با جمهوری اسلامی

15- فرزندان  اصغرعمو:حسن-حسین

16- فرزندان قنبرعمو:محمدرضا-سلمان-عسگری-علی اکبر-علیرضا                                                         

/ 0 نظر / 65 بازدید