زبان مادری و گویش محلی

زبان مادری و گویش محلی

زبان مادری صدای مادر است مهر انگیز،پر شور و پرمعنا،و همچنین نشاط آور...

آنچنان که در مکانی غریب اگربا همزبانی روبرو شدیم که به زبان ما تکلم میکند با ولع خاصی با او با شیرینی دل و جان به صحبت می نشینیم.لذتی بی نهایت که قابل توصیف نمیباشد و زبان قاصر است از توصیف زیبائیهای آن...گویش محلی اصالت و هویت مردم دیار ما را میرساندو حتی در ذات ما نهفته است.گویش محلی که ریشه در زبانهای قدیم دارند با گذشت روزگارهای دراز تغییراتی  در آن پیدا شد.از آنجایی که گویش ما فرهنگ پدران و مادران می باشد.یادگار زمانهای دوری که سینه به سینه پیام را به ما رسانده اند.و امروزه با بکارگیری و آرایش آنها می توان به چگونگی افکار و عقاید و کردارشان دسترسی پیدا کرد.با نگاهی به گذشته و تکلم الفاظ  و مقایسه ای با زبان حال درک خواهیم نمود که بسیاری از لغتها و الفاظ جای خود را به تکلم فارسی داده و حتی در درو دهات دور دست به زبان فارسی((شهری)) صحبت میکنند و قدر و منزلت گویش محلی و دهاتی(مازندرانی) را نمی دانند و این چنین هست که خود تیشه به ریشه  فرهنگ خود میزنیم و زبان آبا و اجدادی خود را به دست فراموشی می سپاریم با امید آنکه در حفظ آن کوشا باشیم./.


/ 0 نظر / 6 بازدید