اجرای موسیقی محلی منظومه (حقانی)

اجرا...

با صدای گرم استاد محمد رضا اسحاقی گرجی

خوش آن چاهی که یوسف دارنه منزل منزل..وای

 ای..همون هجر یوسف زنده خوش دل...های

 ای کاروان در انه خدا ...آی منزل به منزل

 بهیره یوسفو تنگ ونه دل ..وای

 ای ذلیخا من غریبم غریبم وای

 ای تازه رسیدم رسیدم وای

 گلی نچیدم نچیدم وای

 ای خبر بیاردنه حدا ونه برارون برارون..وای

 یوسف ره بخورده ورگ بیابون..بیابون..وای

 ای اگر که بخورده خدا..آی ورگ بیابون.بیابون وای

 بوی یوسف ندنه جومه خون

 ای ذلیخا من غریبم غریبم وای تازه رسیدم رسیدم وای

 گلی نچیدم نچیدم...وای

 ای عجب ماهی چاه جه بیمو بیرون

 ای عجب گنجی شونه بازار کنعون ..وای

 ای ذلیخا بیمو..بیمو دمبه نرخ ..وای

 ای...مشتری وه هسته ... ارزون نروشم نروشم وای

 ای ذلیخا من غریبم غریبم وای..

 تازه رسیدم رسیدم ..وای

/ 0 نظر / 23 بازدید