بدون شرح

............

بگذار تا مقابل روی تو بگذریم

آواز نوای مرکب، شعر از سعدی:

(در آمد نوا)
بگذار تا مقابل روی تو بگذریم
بگذار
بگذار تا مقابل روی تو بگذریم

دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم

دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم

(جملهٔ اول گردانیه)
شوق است در جدایی و جور است در نظر
شوق است در جدایی و جور است در نظر

هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم

(تحریر نغمه)
(جملهٔ دوم گردانیه)
گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من

از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم

(گَوشت)
ما را سری است با تو که گر خلق روزگار

دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم

(فرود به نوا)
(بیات راجع)
ما را سری است با تو که گر خلق روزگار

دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم

(اوج بیات راجع)
گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من
گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من

از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم

(عشاق)
روی ار به روی ما نکنی حکم از آن توست

باز آ

(قرچه)

باز آ که روی در قدمانت بگستریم

باز آ که روی در قدمانت بگستریم

(جملهٔ اول رضوی)
ما با توایم و با تو نه‌ایم، نیست بوالعجب

در حلقه‌ایم با تو و چون حلقه بر دریم

(جملهٔ دوم رضوی)
نه بوی مهر می‌شنویم از تو ای عجب

نه روی آنکه مهر دگر کس بپروریم

(جملهٔ اول سلمک)
از دشمنان برند شکایت به دوستان

چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟

(جملهٔ دوم سلمک)
ما خود نمی‌رویم دوان از قفای کس

آن می‌برد که ما به کمند وی اندریم

(فرود به نوا)
(فرود نوا)
سعدی تو کیستی
سعدی تو کیستی که در این حلقهٔ کمند

چندان فتاده‌اند که ما صید لاغریم

/ 0 نظر / 7 بازدید