تقویم (مازندرانی)

تقویم (مازندرانی)

در مازندران برای زمان و گذر آن .نامها و سنت خاصی وجود دارد.که به جا مانده از تاریخ کهن این مرز و بوم است.در تقویم مازندرانی سال به 12 ماه و ماه دبه 30 روز تقسیم میشود و پنج روز هم که در زبان عربی خمسه نامیده میشود عنوان پیتک نام گرفته است که به آخر نخستین ماه بهار (اون ماه) اضافه می شود این ماه ها برگرفته از همان ماههای قدیم ایرانی است که به مرور ایام به خاطر گویش خاص منطقه اندکی تغییر کرده است .از جمله (اون ماه) که همان آبان ماه و یا وهمون ماکه همان بهمن ماه .مهر ماه همان میرما..... است.این تقویم بیشتر در میان سالخوردگان و بویژه کشاورزان مناطق کوهستانی مازندران رایج است . در این خصوص ذکر نام این ماهها و بعضی از روزهای مخصوص آن پرداخته و همچنین آن را با تقویم شخصی مورد مقایسه قرار داده ایم"".فصـــــل بهار:  اول(اون ماه)یا آفتاب بهورت برابر سی ام بهمن ماه   اول(ارک ما) برابر ششم فروردین ماه    اول(دی ما)برابربا پنجم اردیبهشت ماه       فصــــــل تابستان:   اول (وهمن ما)برابر با چهارم خرداد ماه    اول (نرزما)یا نوروز مابرابر سوم تیر ماه   اول (فردین ما)برابر دوم مرداد ما      فصــــــل پائیز :   اول (کرچ ما)برابر با اول شهریورماه   اول (خرما) برابر سی یکم شهریور   اول(تیرما)برابر سی ام مهر ماه      فصــــــل زمستان:     اول(مردال ما)برابر سی ام آبان    اول(شروین ما)برابر سی ام آذر   اول(میرما) برابرسی ام دی      هر سال 365 روز است که پنج روز آن پیتک نام دارد که به آخر (اون ما) اضافه میشود (پارسیان این پنج روز زاید را بین آبان و آذر قرار داده بودند)چها روز .هر روز به نام یک فصل است که روز اول بهار .روز دوم تابستان.روز سوم پاییز .روز چهارم هم زمستان است و یک روز روی این پنج روز واقع است.مردم معتقدنددر هر یک از این روزها وضعیت هوا بیان کننده فصل مورد نظر است یعنی اگر روز اول بارندگی باشد بهار در آن سال بارندگی است .در مورد پیتک میگویند نه روی سال محاسبه میشود نه روی ماه.. که بعنوان ضرب المثل هم در مازندران بکار میبرند.در زمستان دو چله یکی بزرگ و یکی هم کوچک است.در اول(شروین ما) چله بزرگ زمستان (گت چله) شروع میشود.و به مدت 40 روز طول میکشد چله کوچک (کچیک چله)نیز از دهم میر ما شروع میشود . و به مدت بیست روز طول میکشد چها روز اول چله کوچک را چار بر چار میگویند.که معمولا سرمای بسیار سوزناکی دارد.بعد از اون ما 21 روز نیز تحت عنوان پیر زن چله است.بعد از پیر زن چله .چهار روز سقوط است که بخاطر سرمای شدید آن معتقد ند که شتر جفت گیری میکند در این مورد باوری نیز وجود داردکه بد نیست به آن اشاره ای داشته باشیم در برخی افسانه های رایج مازندران مردم معتقدند که چله کوچک به چله بزرگ میگوید:اگر من به اندازه تو (چهل روز )بودم بچه داخل گهواره را از سرما می سوزاندم(بخاطر شدت سرما)..همچنین مردم معتقدند که زمین پس از چله بزرگ بصورت پنهانی و پس از چله کوچک آشکارا نفس میشکد و فصل بهار فرا میرسد./.

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید