دقت در نواختن

دقت در نواختن

چرا نواختن با این همه نادرستی همراه است؟!؟

میتوان گفت تا حد زیادی تردید ذهنی است..ساده ترین قطعه خود را برداشته و با سرعت عادی بنوازید.ذهن خود را متوجه آن نگاه دارید ،نادرستی و بی دقتی از بین میرود.با این همه اگر قطعه ای کمی دشوارتر را بردارید،و آنرا تا حدی سریعتر از حد توانایی خود بنوازید ،بی دقتی و خطا ها فورا ظاهر میشود.راز این مساله هم در این است.و مطلب دیگری در کار نیست.آهسته نواختن به اراده ای قوی نیاز دارد.آسان می شود به خواسته های خود بال و پر داد.تا ما را به سریع نواختن بکشانند و با خود ببرند البته در پایان هم اجرا کننده و هم شنونده از فرط فراوانی خطاها به ستوه می آیند.خطاهایی که در میانشان افتادگی،لغزش یا سایر نواقص دیده می شود.این اجرا هرگز مایه لذت نمی شود.زیرا در آن آرامش و حالت لذت وجود ندارد. نهایتا نباید با سرعتی به اجرا بپردازد که به آشفتگی در ذهن و انگشتان می انجامد. آرام آرام تمرین کند و سپس به سرعت خود در نواختن بیفزایید به گونه ای که از نواختن خود کمال لذت را داشته باشید.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید