عامی دتر جان

 

عامی دتر جان(دختر عمو جان)
یکی از تصنیف های زیبای مردمان سرزمین باران است که ریشه در داستانی عاشقانه دارد و به خاطر آهنگ زیبای تصنیف مورد
توجه قرار گرفته است.این تصنیف از آنجا بر می آید:

که جوانی در روستایی قراری بود و هر روز گوسفندان اهالی را به چرا می برد از قضا این جوان عموی ثروتمندی داشت که گوسفندان
 خود را به جوان می سپرد پس از گذر ایام جوان عاشق دختر عموی
 خود می شود اما هر آنچه به خواستگاری می رود عمو دخترش را به او نمی دهد جوان هر روز که به صحرا میرود

با نوای نی با دختر عموی خود صحبت می کند.روزی حرامیان به گله می زنند و جوان را تهدید می کنند که گوسفندان را جمع کند
 او نیز می خواهد که آنها اجازه دهند که با نوای نی گوسفندان را 
را جمع کند.

جوان بر بلندی می رود و این شعر را با نی مینوازد:

عامی دتر جان

عامی دتر جان عامی دتر جان!های هــــــــــــای

گله ره بردن-رَمه ره بردن

کاوی،بُور سریری،بَخته ره بردن

 

عامی دتر جان!گله ره بردن

همه ره بردن

عامی دتر جان!های  هـــــــــــای

چادر به سر کن

مله خور کن

سر و همسرون

عامی پسرون

همه خور کن

دختر عمو متوجه می شود و تمام
اهل محل را باخبر می کند و با آمدن آنها دزدان فراری می شوند عموی جوان هم که متوجه عشق آن دو میشود با ازدواج آنها موافقت می کند

ترجمه شعر:آهای آهای دختر عمو
جان/گله را بردند،رمه را بردند/گوسفند جوان بور و گوسفند پرواری را بردند/رمه را
بردند،همه را بردند/دختر عمو جان گله را بردند/همه را بردند/آهای،آهای دختر عمو
جان/چادر بر سر کن(آماده شو)/مردم محل را با خبر کن/هم سن و سالهایت/پسر عمو
ها/همگی را با خبر کن

/ 1 نظر / 24 بازدید
ایرانی

چه شعر با نمکی...[چشمک]