مطالبی درمورد اقامت گرجیها در اقصی نقاط ایران عزیزمان

مطالبی درمورد اقامت گرجیها در اقصی نقاط ایران عزیزمان

گرجی محله شهرستان بهشهر:

در قسمت جنوبی شهرستان بهشهر واقع است.حدود اربعه آن از سمت جنوب به جنگل زیبای سوتگر .از سمت شرق تا خیابان آزادی.از سمت غرب تا پارک ملت.از سمت شمال جاده سراسری تهران مشهد.از سندهای تاریخی بدست آمده در مورد کوج گرجیها از گرجستان به ایران توسط شاه عباس به پایتخت دوم خود به اشرف البلاد اقامت گزیدنددر همین مکان فعلی اسکان دادند وزمین زراعی زیادی در اختیار آنها قرار داده شد.حدود زمین آنها از شرق تا مرز التپه.از طرف شمال تا روستای شاه کیله.و از طرف غرب تا اواسط شهر فعلی  ..

/ 0 نظر / 6 بازدید