بخوندم کتولی بورم ولایت((استادمحمد رضا اسحاقی گرجی))

بخوندم کتولی بورم ولایت

زدست یار دارمه شیرین حکایت

نماشون صحرا زمبه ونگ و وا

پاپلی طلم ره من کمبه صدا

آی لیلــــــــــــی بلارم

پاپلی طلم ره بعیرین بروشین

زری بعیرین م یار تن دپوشین

های برو های نشو باز بیمو سرما

آی ورف زنده ددیمو ،درمه گو چرا

نماشون صحرا من زمبه مار مار

همـــــــــــــــــــــــــدم جان

هی جوله من دوش یا ر

گوگسال م بال ..بلارم

الهی بسوزه این بخت و اقبال

قراری هاکنم ته وسه چند سال

.............................................................

صدف رستمکلا در گرجی محله

زن نکبت میان ذاتی مله

اگر خواهی زن خوب ره شناسی

برو در پنبه جار گرجی مله

حال بالا دانه نرگس بانو

چشم شهلا دانه نرگس بانو

میل ریکا دانه نرگس بانو

آی که افتاب در بیمو از سمت کتول

ته من قلندر من تنه کشکول

قسم دمبه ته ره به حق رسول

دشمن خیلی دره ،گول نخوری گول

......................................................

آی خجیر کیجا ...هیا هیا بوریم کوه

گندم درو بینج نشا بوریم کوه

گوسفند بنه بن.... گو بدوشا بوریم کوه

اما کوه ره دمجیم .... بکنیم سما من و تو

تن دل درد دره م دل آرزو

م دل تنگ بعیته بوریم سمت کوه

مره مست هامنه ونوشه بو

گل بزن زلف ره تو بزوعه تو

های برو های نشو ،ماه ره موندنی

سکه مندلی شاه ره موندنی

 

/ 1 نظر / 37 بازدید
اسداله فرامرزی

سلام من واقعا تشکر میکنم از تلاش شما در معرفی گرجی محله، خواهشمند ایم که موسیقی های مربوطه را هم به شکل امروزی پی تری بگذارید. 260