شیرین جان /عزبزم نیاید/زمستون برف بواره /با صدای گرم استاد محمد رضا اسحاقی گرجی

شیرین جان با صدای گرم استاد محمد رضا اسحاقی گرجی

کوی بیستون من زمبه تیشه .... شیرین جان

همه دنیا شم شیرین من شه  .... شیرین جان

تج تیشک دارین هادین من دست .... شیرین جان

خوان فرهاد نقش شیرین بکشه .... شیرین جان

شیرین جان های شیرین جان های شیرین جان .... شیرین جان

برو امشو هسته فرهاد ته مهمون.... شیرین جان

کلنگ بیستون چه بی صداهه .... شیرین جان

ندومبه کار خلق یا خداهه .... شیرین جان

 کلنگ بیستون چه بی صداهه .... شیرین جان

خور بیمو تن شیرین بمرده .... شیرین جان

کدوم سنگدل تره خور هداهه .... شیرین جان

فرهاد دل توه خونه .... شیرین جان

کجه وه فکر درمونه .... شیرین جان

ونه دل بخورده زخم تیشه .... شیرین جان

مشکله که زنده بمونده .... شیرین جان

 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 عزیزم نیاید

ترسم عزیز من نیاید .... جانم نیاید

دوچشمون دم در دارم خدایا .... دارم خدایا

دعا برجان من کن نازنینم .... کن نازنینم

غم روز جدایی ره نوینم .... جانا نوینم

گل هر روزه من در کجایی ....من در کجایی

نماز و روزه من در کجایی .... من در کجایی

شب و روز انتظارم کی می آیی .... جانا می آیی

دو چشمون دم در شاید نیایی .... شاید نیایی

دعا بر جان من کن نازنینم .... کن نازنینم

غم روز جدایی ره نوینم .... جانا نوینم

 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

زمستون بل برف بواره .... بواره

اسپه هاکنه کوهاره .... کوهاره

خداوند دونده که فردا

ونه پشته سر بهاره

غصه نخر ته بلاره

اسپه  کنده ته می هاره

تی سفری انه فردا

توم وونه برمه واره

ای گونی امروز بهاره

ساحل کوه و صحرا ره

بزن تار ل له واره

هاکن ته شکر خدا ره

 

/ 0 نظر / 67 بازدید