طایفه حیدری ها

طایفه حیدری ها:

a).فیروز خان

b).حیدرخان

c).فیروز علی خان

d).الله قلی خان

e).قنبر خان 

e).قنبر خان        1.محمد خان                          2.فرج خان

                        محمد اسماعیل                       یحیی

/رمضان.علی اکبر.علی اصغر /                   /فرج.شعبان.عبدالله.علی اکبر/

(رمضان):محمود.احمد                                     (فرج):یحیی.محمد رضا.حسن

(علی اکبر):                                   (شعبان):حمید رضا.صمد.مجتبی.غلامرضا

محمد حسین.محمد علی.محمد جواد.محمد اسماعیل      (عبدالله):اصغر

(علی اصغر): عقیل.حسین                         (علی اکبر):حسین.مهدی حسن

e).قنبر خان         1.برار قلی خان               2.اسماعیل خان

ملا عباس                                              اکبر خان        اصغر خان

a.شیرزاد.b.معصومهc.قنبر                hاسماعیل      m فاطمه ام البنین           

 1a .ملا حسن2a.علیجان                     محمد جبه                 

1aقاسم              2a فرامرز             اسماعیل.ننه جان  

(b............)

c.قنبر

1.برارقلی.2جانبرار.3صفر علی

1.لیلا  

2a.عباسعلی.2bعبدالعلی.2cسلیمه

2a.محمد حسین.مسعود.حسن.مهدی

2b.سینا.نیما

2c.رضا.مجتبی

 

3.علی.امیر.قنبر.عباس

                                           قنبر خان

                                      الله قلی خان

1.موسی       2.رمضان       3.محمود       4.عیسی       5. علی          6.خوان

1.جعفر                       الله قلی                                      تقی

حجت اله .رضا      عسگری.موسی.صادق          احمد.رحمت.گلبرار.نقی.مهدی

2.کبوتر     معراج      قربان

                              محمد

               شاهپور.عباس.قربان.رمضان

3.شعبان.صدیقه.جبرئیل

4.اکبر                          اصغر

بزرگ.حسن                  محمد

5.طالب   ....................................................................... مطلب

مالک.ذوالفقار.مختار.حسین.خلیل                     علی.ابراهیم.مسلم.عقیل

6.خدانظر.هنده


                                            فیروز علی خان

                                               حیدر خان

                                   ابخش خان(خدابخش خان)

                                              حیدر خان

                    1 حسینعلی                             2a ابوطالب

                     قدم

   رستم       سلیمه           غلامعلی

   قدم                              احمد        علی

                  ربابه.ننه.طاهره.مرضیه     ولی اله.حسین

2a.رحمان .................................................................... اسدالله خان

نادر...درویش                           1رضا قلی...2 ابوطالب.3.حسن.4.قنبر.5.عباس

رحمان                                   علی اکبر

                                علیرضا.غلامرضا.محمد.حسن

2.ابوطالب                 3.حسن        4.قنبر                            5.عباس

گلبرار                   پرویز.رمضان     آقا علی                            تقی

علی اصغر  

بهمن                                                                             محمد کارگر

                                                                                تقی.مهدی.اصغر

.....................................................................................................................

طایفه حیدری

فیروز خانها(فیروز خیلی حیدری)اولین گروه مهاجر به روستای گرجی محله می باشند.بزرگترین طایفه که زمینهای زیادی داشتند.و دارند.از دامدارانی بودند که چندین گله دام داشتند.به نسبت در تصمیم گیریها ی عمرانی روستا صاحیب نظر بودند.افرادی که در این طایفه تغییر فامیلی دادند همگی فامیلی حیدری داشتند.(حاجی پرویز و حاجی رمضان) مادرشان با نام خود برایشان با فامیلی (مومنی) و علی طاهرمنش برایشان شناسنامه گرفت.رستم بدلیل اینکه سینه ستبری داشت مامور ثبت احوال فامیلی زالی را برای او انتخاب کرد.نادر بخاطر اینکه نام پدرش رحمان بود رحمان پور برایشان شناسنامه گرفته شد.عسگری هم با فامیلی عطوفی برایش شناسنامه صادر شد.تقی از روستای گرجی محله به روستای میانگله مهجرت کرده و به دلیل آنکه در این روستا کارگری میکرد مامور ثبت احوال برایش فامیلی کارگر را انتخاب کرد.                    / 0 نظر / 137 بازدید