در عرصه موسیقی

در عرصه موسیقی 

به پیش راندن احساسات گفتاری در موسیقی به دوش آواز است.و آواز خوان با فن و فراگیری اش از یک سو و ذوق و درون مایه عاطفی اش از سویی دیگر این بار معنایی را جابجا می کند فن و فرا گیری همانا اجرای صحیح لحنها و تحریرها و تسلط بر ردیف موسیقی است که هر چه موسیقی به پیش می رود،از این منظر فقیر تر می شود.چرا که سالها ممارست و دود چراغ خوردن می خواهد که با سرعت و سستی امروزه سازگار نیست و بخش و ذوق و درون مایه عاطفی که گویی از میانمان رخت بر بسته و جای خالیش در تمام ابعاد موسیقی دیده می شود.. در نقد اجرا های موسیقی ،تمییز دادن دوره های گذشته و حال نمی تواند ملاک رد و یا تائید ارزش هنری باشد.بلکه در پس آن تحلیلی از چرایی و چگونگی تغییرات آثار هر دوره به ثمر می نشیند ..و هنرمندان را به جامعه هنر (در زمینه نوازندگی و آواز خوانی)معرفی می کند که تا چه حد در اجراهای خود مسلط باشند و همه موارد قید شده به پشتکار و ممارست رابطه تنگاتنگی دارد. 

/ 0 نظر / 6 بازدید