موسیقی محلی

موسیقی محلی

Demo Imageاین رشته همچون سایر رشته های علمی، تعریفی خاص دارد که عبارت است از بررسی موسیقی نواحی و مناطق که از موسیقی رسمی کشورها متفاوت است.
موسیقی در کنار زبان یکی از بخشهای هویت فرهنگی به شمار می­رود. در فرهنگهای سنتی موسیقی نه تنها با شئون مختلف زندگی مردم ارتباط دارد، بلکه با تمام هنرها نیز مرتبط است؛ هنرهایی چون ادبیات شفاهی و کتبی، نگارگری، هنرهای نمایشی و آیینهای بومی.
برای مثال برخی از آیینهای موسیقی که در جنوب ایران با عناوین مختلفی چون مراسم «زار» برگزار میشود، دارای جنبه های نمایشی، صحنه پردازی، چهره پردازی و... است، اما همه این جنبه های هنری در ارتباط با موسیقی است و در واقع موسیقی وجه غالب این مراسم است.
موسیقی سنتی ایران که به موسیقی ردیف دستگاهی معروف است، بیشتر مربوط به شهرهای بزرگ ایران میشود. به عبارت دیگر در گذشته مراکزی چون اصفهان، شیراز، تبریز و تهران،و مازندران بیشترین نقش را در حفظ و اشاعه موسیقی سنتی داشته اند.
بخش دیگر موسیقی ایرانی، موسیقی مناطق مختلف است که هر چه از مناطق مرکزی به مناطق مرزی نزدیکتر میشویم، این نوع موسیقی، اصیلتر و رایجتر است.
موسیقی محلی، با تغییرات و فراز و نشیبهای زندگی مردم، ارتباط مستقیم دارد و در بخشهای مختلف زندگی آنها، نقش ایفا میکند. مثلاً در مراسم طلب باران، جشن درو، مراسم تولد، عروسی، مرگ و آیینهای گوناگون بومی، این نوع موسیقی نقش خاصی را بر عهده دارد.

در بررسی موسیقی محلی ایران، چند منطقه به عنوان مناطق اصلی نامیده میشود و بقیه به عنوان زیرگروه آنها در دسته بندی رایج قرار میگیرند. مراکز عمده این نوع موسیقی که به نام همان منطقه معروف است، عبارتند از: خراسان، آذربایجان، کرمانشاه، کردستان، لرستان، مازندران، ترکمنصحرا، گیلان، هرمزگان، بلوچستان و...

موسیقیدان و پژوهشگر موسیقی اقوام ایران، مهمترین و بنیادیترین جنبه موسیقی محلی ایران، مصونیت شرقی نهفته در آن است.

این پدیده تجربهای از ناشی ارتباط انسان با امور غیرمادی است. چنین ارتباطی در حوزه موسیقی سنتی شرق، از طریق ابداع و ایجاد فضاهای صوتی چندبعدی است.

موسیقی و ترانه های محلی و فولکلوریک، یکی از وسایل عمده انتقال فرهنگ نسلهای گذشته به نسل جدید است. این هنر با کارکردهای ویژه خود، میتواند به انسجام بیشتر جامعه امروز کمک کند و به یقین جامعهای که با مظاهر فناوری روز همراه است، از تبعات منفی آن نیز دور نمیماند.

دوری نسلها از یکدیگر و بروز مشکلات عاطفی و روحی در درون خانوادهها، یکی از ثمرات زندگی نوین امروزی است، اما موسیقی و برنامههایی که به واسطه آن در جوامع سنتی اجرا میشوند، می­توانند علاوه بر ایجاد همبستگی بین نسلها، به شناخت نسل کنونی از غنای فرهنگی نسل گذشته کمک کنند.

/ 0 نظر / 19 بازدید