خصایص گرجیها

خصایص گرجیها:

از خصایص گرجیها در تاریخ شاردن مینویسد:

گرجیها به طبع هوشمند،قابل و مستعد می باشند و اگر در تعلیم و تربیت آنان اهتمام به عمل آید از میان آنان صنعتگران ، استادان،دانشمندان،پژوهشگران بزرگ در همه رشته ها و زمینه ها پدید می آید.گرجیها مقتدر ،عظیم پر هیبت،مغرور و متکبرند.. گرجیها مردمانی سخت کوش ،سرکش،بی باک و چالاکند..گرجیها مانند دیگر مردمان ایران بزرگ دارای خصلتهای نیکو می باشند.برخورد و معاشرت صمیمی و مهربانانه و اصالت اصیل ایرانی ،مهمان نوازی ،فرهنگ و ادب مودب بودن جزو خصلت نیکوی گرجیهاست و البته هنر و نوازندگی جزو فرهنگ عامه گرجیها میباشد.

/ 0 نظر / 7 بازدید